นำทางบันทึก : รัฐธรรมนูญคือ?
รัฐธรรมนูญ(constitution) คืออะไร? ย่อมาแล้ว!!
รัฐธรรมนูญคือกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ รัฐธรรมนูญเป็นแม่บทของกฎหมายทั้งหมดในประเทศ
ถ้ากฎหมายใดขัดต่อกฎหมายของรัฐธรรมนูญกฎหมายนั้นจะถือว่าเป็นโมฆะใช้บังคับไม่ได้
ส่วนใหญ่รัฐธรรมนูญจะบัญญัติหลักการที่สำคัญๆเกี่ยวกับการบริหารประเทศ
ในทุกประเทศไม่ว่าจะปกครองด้วยระบอบไดก็ต้องมีรัฐธรรมนูญในการปกครองทั้งหมด
.....ก็..แค่นี้แหละย่อแบบสั้นสุดๆ.....