ทำบุญปล่อยปลา
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
กิจกรรม : ทำบุญปล่อยปลา 
 
เป้าหมาย : มีจิตใจเมตตากรุณาต่อสัตว์
 
ผลที่ได้รับ
  1. มีความเห็นอกเห็นใจต่อสัตว์
  2. มีความรัก ความเอ็นดูเมื่อพบเห็นสัตว์ทั่วไป
  3. ปลูกฝังให้มีจิตใจที่เมตตากรณา
  4. ส่งเสริมการทำบุญ การทำทาน
  5. มีความอ่อนน้อมถ่อมตน เข้าวัดบ่อยช่วยให้ได้เรียนรู้การเป็นพุทธศาสนิกชน
พัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ