เก็บของเล่นเข้าที่
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
เก็บของเล่นเข้าที่เมื่อเล่นเสร็จ สร้างวินัยให้ตัวเอง
กิจกรรม : เก็บของเล่นเข้าที่
 
เป้าหมาย : ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย
 
ผลที่ได้รับ
  1. เก็บของเล่นเข้าที่ได้เรียบร้อยเมื่อเล่นเสร็จ
  2. มีความรับผิดชอบมากขึ้น
  3. ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันต่างๆด้วยตนเองได้
  4. รู้จักรักษาความสะอาด
  5. มีระเบียบวินัยมากขึ้น
พัฒนาการด้านสังคม