กฤดาภรณ์ ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ (พหุปัญญา) พร้อมเครื่องมือวัดประเมินผล

by กฤดาภรณ์ on Oct 15, 2012


สวัสดีค่ะ

วันนี้ลองทำแผนการจัดการเรียนรู้ตัวอย่างมาให้ดูนะคะ ว่าเราจัดการเรียนการสอนลูกอย่างไร และวัดประเมินผลยังไง พร้อมเครื่องมือวัดผล และเกณฑ์การให้คะแนน ถ้าทำชัดเจน และมีหลักฐาน เวลาเขตพื้นที่เค้าตรวจ หรือมีการประเมินการดำเนินการ home school ของเรา เค้าก็จะเข้าใจ และจะหมดปัญหาเรื่องความไม่เข้าใจระหว่างพ่อแม่ กับเจ้าหน้าที่ฯ ในเรื่องมาตรฐาน ว่าเราวัดประเมินผลลูกยังไง (ควรระบุตัวชี้วัด จากหลักสูตรแกนกลางด้วยนะคะ ดูว่ามันตรงกับวิชา และกำหนดมาตรฐาน+ตัวชี้วัดอะไรไว้บ้าง ก็เขียนไปในแผนการสอนของเราด้วย

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ค่ะ>>>

ข้อเสนอหลักเกณฑ์ และวิธีการในการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 สำหรับการศึกษาทางเลือก ตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

**ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ home school โดย…แม่ปุ๋ม กับน้องปัญปัน

การบูรณาการพหุปัญญาเข้าไปในบทเรียน (แบบสหวิทยาการ)

เป็นการจัดบทเรียนเป็นหัวข้อหรือเป็นหน่วย (Theme) ให้ผู้เรียนทำกิจกรรมในศูนย์การเรียนรู้ตามศูนย์ต่าง ๆ เช่น

เรื่อง                  สัตว์หายาก

ระดับชั้น            ประถมศึกษา

สื่อการเรียนรู้      ดินน้ำมัน กระดาษโปสเตอร์ อุปกรณ์เรียนศิลปะ เครื่องเขียน เครื่องบันทึกเสียง

หนังสือสัตว์หายาก  เพลงเกี่ยวกับสัตว์

เวลารวม………………ชั่วโมง…………………นาที

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม : เริ่มต้นยังไง จนจบ กิจกรรมการสอนยังไง เราก็เขียนเป็นขั้นๆ 1,2,3 นะคะ

ส่วนใหญ่จะมี 3 ตอน คือ 1)ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 2) ขั้นสอน ดำเนินกิจกรรม และ 3) ขั้นสรุป

เช่น

ขั้นนำ  1.  เปิดเพลงเกี่ยวกับสัตว์/เล่านิทาน

ขั้นสอน

1. ให้ลูกอ่านบทความเรื่องสัตว์หายาก/ ดูสารคดีสัตว์/หรือพาไปทัศนศึกษาไปด้วย สอนไปด้วยก็ได้ค่ะ

2. ดำเนินกิจกรรม

ขั้นสรุป

สนทนา/ซักถามขั้นสรุป ลูกนำเสนอผลงาน พร้อมสรุปเนื้อหาจากผลงาน พ่อแม่สรุปให้ฟังอีกครั้ง/ตรวจผลงาน เป็นต้นค่ะ

 

การวัดและประเมินผลพหุปัญญา

Gardner (1993) ได้กล่าวถึงการประเมินพหุปัญญาที่ถูกต้อง ว่าต้องประเมินเชาว์ปัญญาด้านนั้นๆโดยตรง โดยไม่ใช้ด้านอื่นเป็นเครื่องมือในการประเมิน

จากกิจกรรมสามารถประเมินเชาว์ปัญญาด้านภาษา ตรรกะ/คณิตศาสตร์ ได้ด้วยแบบทดสอบข้อเขียน และปากเปล่า ส่วนเชาว์ปัญญาที่เหลือ ยากที่จะประเมินเป็นปรนัย (Objective) แต่ก็สามารถประเมินได้ด้วยวิธีวัดคือ การสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม และการประเมินแผนที่ความคิด (Mind mapping)

เครื่องมือวัดและประเมินผล

1. แบบสังเกตการร่วมกิจกรรม (ตรงเวลา, สนใจร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง, การแสดงบุคลิกภาพในที่ชุมชน และการนำเสนอผลงาน)

2. แบบประเมินแผนที่ความคิด (เนื้อหา, ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์, ความสมบูรณ์ของงาน)


เกณฑ์การวัดและประเมินผล
1. สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมเกิน 80% 
2. แบบประเมินแผนที่ความคิด ผ่านเกณฑ์ 80%

กิจกรมเสนอแนะ  จัดกิจกรรมศูนย์พืช และดอกไม้
ปล.เกณฑ์การประเมินผล (ส่วนใหญ่จะประมาณ 70% – 80% นะคะ)

—————————————————————————————–

***ตัวอย่างเครื่องมือวัดและประเมินผล จากแผนการจัดการเรียนรู้ที่เราเขียนไว้ มีดังนี้ค่ะ

เกณฑ์การประเมินผล

แบบประเมิน การเขียนภาพแผนที่ความคิด Mind Mapping
ชื่อ- สกุล …………………………………… ระดับชั้น ………………….
วันที่ …………/……………………/…………….

หากลูกได้ 7 คะแนนขึ้นไป ก็คือผ่านเกณฑ์ เป็นต้นค่ะปล. เกณฑ์ที่เราตั้งไว้ 80% ดังนั้น คะแนนเต็ม 9 คะแนน

ตัวอย่างแบบสังเกตพฤติกรรม

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน            9-12       คะแนน            หมายถึง          ผ่านเกณฑ์
คะแนนต่ำกว่า    5             คะแนน            หมายถึง          ไม่ผ่าน/ต้องปรับปรุง

(ลงชื่อ) ผู้ประเมิน……………………………………………

**และหากเราจะวัดด้านภาษา เครื่องมือวัดและประเมินผลก็เอามาปรับใช้ ดังนี้ค่ะ

ตัวอย่างที่ 2 แบบประเมินการเขียนนิทานเรื่องสัตว์หายาก

ชื่อ- สกุล ………………………………………………………….. ระดับชั้น ………………….
วันที่ …………/……………………/…………………………….


 

เอกสารอ้างอิง

ทิศนา  แขมมณี. (2552). ศาสตร์การสอน: องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ. พิมพ์ครั้งที่ 9. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชนาธิป  พรกุล. (2554). การสอนกระบวนการคิด ทฤษฎีและการนำไปใช้. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

Posted in ไม่มีหมวดหมู่

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง