กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนช่วงวันที่ 8-10 มีนาคม 2566 สัปดาห์ที่39
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month

8 มีนาคม 2566กิจกรรมบ้านเรียนของเราวันนี้คือ กิจกรรมด้านวิชวิาชีพ การประกอบอาหาร เมนูของเราคือ มันฝรั่งทอด 

เป้าหมาย เพื่อพัฒนาตนเองตามศักยาพให้สามารถจัดการตนเองได้   

ผลที่ได้ ผู้เรียนสามารถปรุงมื้ออาหารของตนเอง เรียนรู้หลักการประกอบอาหารที่ถูกต้อง 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาในการดำเนินการทำอาหาร ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิติโดยนำกระบวนการไปใช้ในชีวิตวิประจำวัน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน 

9 มีนาคม 2566 กิจกรรม บ้านเรียนของเราวันนี้คือ กิจกรรมพัฒนาสังคม โดยทำกิจกรรมเก็บขยะ บริเวณสวนสาธารณะบึงขุนทะเล  

เป้าหมายเพื่อพัฒนาผ้เรียนด้านปลูกฝังจิตสำนึกเพื่อสังคม มีระเบียบวินัยในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น  

ผลที่ได้ ชุมชนที่อยู่อาศัยมีความสะอาดเป็นระเบียบ  

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตเพื่ออยู่ร่วมในสังคม 

 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ มีวินัย มีจิตสาธารณะ 

10 มีนาคม 2566กิจกรรมบ้านเรียนของเราวันนี้คือ กิจกรรมด้านวิชวิาชีพ การประกอบอาหาร เมนูของเราคือ อาหารญี่ปุ่น 

เป้าหมาย เพื่อพัฒนาตนเองตามศักยาพให้สามารถจัดการตนเองได้   

ผลที่ได้ ผู้เรียนสามารถปรุงมื้ออาหารของตนเอง เรียนรู้หลักการประกอบอาหารที่ถูกต้อง 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาในการดำเนินการทำอาหาร ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิติโดยนำกระบวนการไปใช้ในชีวิตวิประจำวัน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน 


by Yada Sukkul on Mar 23, 2023

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

โปรเจ็กต์ของผู้แต่ง