พัฒนาการด้านสติปัญญา และด้านภาษา
เรียนรู้พัฒนาการด้านภาษา เล่นผ่านกิจกรรมต่างๆ พัฒนาด้านสติปัญญา เชาว์ ไหวพริบคิดดัดแปลง
 
     เรียนกับครูต่างชาติ และเล่นแอปฝึกภาษา  ทำให้กล้าแสดงออกในฟัง พูด อ่าน เขียน  รู้คำศัพท์เพิ่มมากขึ้น
       เรียนเล่นผ่านกิจกรรมต่างๆ ใช้สมาธิ  ใช้เชาว์ปัญญา และความคิดสร้างสรรค์