กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ช่วงวันที่ 17-19 พฤษาคม 2566 สัปดาห์ที่ 1 John McGee
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ช่วงวันที่ 17-19 พฤษาคม 2566 สัปดาห์ที่ 1 
วันที่ 17 พฤษภาคม2566 กิจกรรม บ้านเรียนของเราวันนี้คือการดูแลสวน 
เป้าหมาย พัฒนาความรู้ด้านการเกษตรและเศรษฐกิจพอเพียง 
ผลที่ได้ ผู้เรียนสามารถลงมือดูแลสวน รดน้ำ ใส่ปุ๋ยด้วยตนเองได้  
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียรีน ความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาในการดำเนินการทำงาน  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน 
วันที่ 18 พฤษภาคม2566 กิจกรรมบ้านเรียนของเราวันนี้คือ กิจกรรมด้านวิชวิาชีพ การประกอบอาหาร เมนูของเราคือไก่และสลัดห่อแป้ง 
เป้าหมาย เพื่อพัฒนาตนเองตามศักยภาพให้สามารถจัดการตนเองได้   
ผลที่ได้ ผู้เรียนสามารถปรุงมื้ออาหารของตนเอง เรียนรู้หลักการประกอบอาหารที่ถูกต้อง 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาในการดำเนินการทำอาหาร ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิติโดยนำกระบวนการไปใช้ในชีวิตวิประจำวัน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน 
วันที่ 19 พฤษภาคม2566กิจกรรม บ้านเรียนของเราวันนี้คือการทัศนศึกษาร้านขายต้นไม้ 
เป้าหมาย พัฒนาตนเองตามศักยภาพตามความสนใจรวมทั้งด้านสังคม 
ผลที่ได้ ผู้เรียนได้รู้จักร้านค้าในชุมขน หาความรู้ในกิจกรรมที่สนใจ และส่งเสริมริพัฒนาการด้านการเข้าสังคม 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน