เรียนรู้ฝึกฝนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ป.4
- ด้านการดำเนินชีวิต สังคม และวัฒนธรรม - ด้านภูมิปัญญาไทย - ด้านเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อม
แนะนำตัว
 
 
    หน้าที่ประจำบ้าน ฝึกให้มีความอดทน มีระเบียบ วินัย  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ตนเอง
    ทัศนศึกษา เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้น  เรียนรู้สังคม ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมต่างๆ
     เรียนตีขิม ฝึกให้มีความสามารถพิเศษเฉพาะตัว  เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย
      ช่วยดูแล รดน้ำพีชผักสวนครัว  กิจกรรมพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาพอเพียง