ภาษาเพื่อการสื่อสาร ป.4
- ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
อ่านหนังสือที่ได้เลือกเองตามชอบ