แผนการจัดการศึกษาครอบครัว "A.R.บ้านเชิงเขา"
ตัวอย่างการเขียนแผนการศึกษาของ นายซัยฟุลลอฮ์  หลังนุ้ย เกิดวันที่  3  พฤษภาคม  2541  อายุ  15  ปี   ระดับชั้นที่ขออนุญาตจัด  มัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.4 - ม.6) จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) จากระบบการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียน Home School  ครอบครัวบ้านเรียน A.R. บ้านเชิงเขา   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
เหตุผลในการจัดการศึกษาของครอบครัว
วิถีชีวิตของครอบครัวเป็นไปบนพื้นฐานที่เรียบง่าย คุณธรรมคือทางนำชีวิต  เน้นธรรมชาติผสมผสานกับเทคโนโลยีเท่าที่จำเป็น  ให้ความสำคัญกับการศึกษาเป็นอันดับหนึ่ง  จึงตัดสินใจเลือกจัดการศึกษาโดยครอบครัวโดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม (เพื่อเข้าใจชีวิต) และสาระทางวิชาการประกอบกันไป  แนวคิดพื้นฐานของครอบครัวคือการเรียนรู้อย่างมีความสุขและก่อเกิดการใคร่รู้  อยากรู้  มุ่งมั่นให้การศึกษาเรียนรู้เพื่อการปฏิบัติจริงในวิถีชีวิต

ความมุ่งหมายของครอบครัวในการจัดการศึกษา
นอกเหนือจากจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยทั่วไปแล้ว  ครอบครัวมีจุดมุ่งหมายโดยเฉพาะ  ดังนี้
1. ต้องการให้เกิดการเรียนรู้อย่างอิสระ เป็นไปตามธรรมชาติและศักยภาพของลูกอย่างแท้จริง
2. สร้างค่านิยมและทัศนคติในด้านการศึกษาการเรียนรู้เพื่อชีวิต และตลอดชีวิต  ซึ่งแตกต่างไปจากค่านิยมทางวัตถุ
3. มุ่งสร้างเสริมคุณลักษณะที่ควรมีในตัวลูก คือ  มีระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบ  ซื่อสัตย์สุจริต  รู้ผิดชอบชั่วดี  มีคุณธรรมจริยธรรมตามมาตรฐานของศาสนาอันเป็นคุณแก่ตนเองและสังคม  สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

อ่านต่อทั้งหมดใน แผนการจัดการศึกษาครอบครัว “A.R.บ้านเชิงเขา”

by Unnop on Apr 11, 2013

Posted in คู่มือโฮมสคูล

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

Project page