ภาคผนวก​ง.​ ศาสนาวัฒนธรรม​ประเพณี​ จิตอาสา, บริจาค​สิ่งของ​
จิตอาสาเก็บขยะในสถานที่​ท่องเที่ยว, ช่วยงานบรรณารักษ์หอสมุดแห่งชาติ, เป็นตัวแทนกลุ่มเยาวชนเลือกซื้อหนังสือตามกลุ่มเป้าหมายของหอสมุดแห่งชาติ, บริจาคกล่องนม, บีบนวดคุณยาย สิ่งเหล่านี้ล้วนมาจากจิตอาสาและจิตสำนึก
การมีจิตอาสา จิตสำนึกสาธารณะบริจาคสิ่งของร่วมเป็นการเรียนรู้และฝึกตนในการใช้หลักคุณธรรมในชีวิตประจำวัน ดำรงอยู่ในศีลธรรมจริยธรรมมีเมตตากรุณาต่อตนเองและผู้อื่น

by Pimpanida on Mar 26, 2021

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

Project page