2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ช่วงวันที่ 13-15กันยายน 2566 สัปดาห์ที่ 18
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month

วันที่ 13 กันยายน 2566  กิจกรรมบ้านเรียนของเราวันนี้คือทัศนศึกษาสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 

เป้าหมาย พัฒนาความรู้ด้านสังคมและชุมชน 

ผลที่ได้ ผู้เรียนได้รู้จักสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและเรียนรู้ขั้นตอนการรายงานตัวของคนต่างด้าว 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการสื่อสาร 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน 

วันที่ 14 กันยายน 2566  กิจกรรม บ้านเรียนของเราวันนี้คือทำอาหาร ถั่วทอด 

เป้าหมาย พัฒนาความรู้ขั้นตอนการทำถั่วทอด 

ผลที่ได้ ผู้เรียนทำอาหารได้ด้วยตนเอง  

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตโดยนำกระบวนการไปใช้ในชีวิตประจำวัน  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน  

วันที่ 15 กันยายน 2566  กิจกรรม บ้านเรียนของเราวันนี้คือทำอาหาร ซูชิปลาทูน่า 

เป้าหมาย พัฒนาความรู้ขั้นตอนการทซูชิปลาทูน่า 

ผลที่ได้ ผู้เรียนทำอาหารได้ด้วยตนเอง  

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตโดยนำกระบวนการไปใช้ในชีวิตประจำวัน  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน 


by Yada Sukkul on Sep 26, 2023

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

ติดต่อลงโฆษณา
Medium Rectangle Sidebar 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

โปรเจ็กต์ของผู้แต่ง