2.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนช่วงวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2566 สัปดาห์ที่ 10

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 กิจกรรม บ้านเรียนของเราวันนี้คือการทัศนศึกษาร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ในชุมชน 

 เป้าหมาย พัฒนาตนเองตามศักยภาพตามความสนใจรวมทั้งด้านสังคม-ชุมชน  

ผลที่ได้ ผู้เรียนได้รู้จักร้านร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ในชุมชน ศึกษาหลักการทำงานของร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการสื่อสาร  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้ 

 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566  กิจกรรม บ้านเรียนของเราวันนี้คือการทัศนศึกษางานฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยงจากเทศบาล 

 เป้าหมาย พัฒนาตนเองตามศักยภาพตามความสนใจรวมทั้งด้านสังคม-ชุมชน  

ผลที่ได้ ผู้เรียนได้รู้จักงานฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยงจากเทศบาล 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการสื่อสาร  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีวินัย มีจิตสาธารณะ 

 

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566กิจกรรม บ้านเรียนของเราวันนี้คือทำอาหารเทอริยากิซูซิ 

เป้าหมาย พัฒนาความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงสามารถำอาหารจากวัตถุดิบที่มี เราไม่ต้องซื้ออาหารตามสั่งผลที่ได้ ผู้เรียนทำอาหารเทอริยากิซูซิให้สำหรับตนเองและสมาชิกในครอบครัวรับประทาน  

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตวิโดยนำ กระบวนการไปใช้ในชีวิตประจำวัน ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน