2.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ช่วงวันที่ 27-29 กันยายน 2566 สัปดาห์ที่ 20
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month

วันที่ 27 กันยายน 2566  กิจกรรมบ้านเรียนของเราวันนี้คือทัศศึกษาร้านค้าส่งในชุมชน 

เป้าหมาย พัฒนาความรู้ด้านสังคมและชุมชน 

ผลที่ได้ ผู้เรียนได้รู้จักร้านค้าส่งในชุมชนและเรียนรู้ขั้นตอนการเลือกซื้อสินค้า 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการสื่อสาร 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน 

วันที่ 28 กันยายน 2566  กิจกรรมบ้านเรียนของเราวันนี้คือทัศนศึกษาธนาคารซื้อสลากออมสิน 

เป้าหมาย พัฒนาความรู้ด้านสังคมและชุมชน 

ผลที่ได้ ผู้เรียนได้รู้จักธนาคารและเรียนรู้ขั้นตอนการซื้อสลากออมสิน 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการสื่อสาร 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน 

วันที่ 29 กันยายน 2566  กิจกรรมบ้านเรียนของเราวันนี้คือทัศศึกษาร้านค้าปลีกในชุมชน 

เป้าหมาย พัฒนาความรู้ด้านสังคมและชุมชน 

ผลที่ได้ ผู้เรียนได้รู้จักร้านค้าส่งในชุมชนและเรียนรู้ขั้นตอนการเลือกซื้อสินค้า 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการสื่อสาร 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน