งานบ้าน​ : ช่วยเตรียมอาหารละศีลอด
เตรียมอาหารละศีลอด
ผลลัพธ์การเรียนรู้
-รู้จักเวลาละศีลอด
-รู้ว่าการละศีลอดควรเตรียมอะไร
สิ่งที่ชื่นชม
-มีจิตอาสาเตรียมอาหารให้ทุกคน
-มีความรอบคอบในการจัดเตรียม