งานบ้านงานสวนวนไป
เสริมทักษะงานบ้าน สร้าง EF
งานสร้าง EF ที่ง่ายที่สุดสำหรับพ่อแม่คืองานบ้านงานสวน แต่สำหรับลูกแล้วไม่ง่ายเลย EF คือทักษะสำคัญของเด็กเจนแอลฟ่า ยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งต้องฝึกความจำใช้งานจากกิจกรรมรอบตัว เช่น
- งานบ้าน
- งานสวน
- ดูแลร่างกายตัวเอง
- ดูแลสิ่งรอบๆ ตัว รอบๆ บ้าน