นำทางบบันทึก : การเรียนรู้ด้วยตัวเอง
การเรียนรู้ด้วยตัวเองก็เเหมือนกับการฝึกซ้อมกีฬา ยิ่งซ้อมก็ยิ่งทำให้รู้จุดอ่อนจุดแข็งของตัวเองมากขึ้น พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น
การเรียนรู้ด้วยตัวเองก็เหมือนกับการฝึกซ้อมของนักดนตรีหรือนักกีฬา ที่ยิ่งฝึกก็ยิ่งลบจุดออนและเพิ่มจุดแข็งของตัวเองได้มากขึ้นเท่านั้น
หาจุดอ่อนของเรา ยอมรับมันและแก้ไข เพิ่มจุดแข็ง และพัฒนาตัวเอง
ไม่จำเป็นต้องฝึกเพื่อที่จะเอาชนะผู้อื่น แต่เราต้องเอาชนะจุดอ่อนของตัวเองแล้วการลงนามแข่งจะกลายเป็นการท้าทายตัวเราเองไม่ใช่การเอาชนะผู้อื่น
 
เราไม่จำเป็นจะต้องเรียนตามที่คนอื่นกำกับ มันคืออิสระ และฝึกฝนตัวเองในเรื่องที่ถนัดต่อไปเรื่อยๆ
เราพร้อมหรือเปล่าที่จะเริ่มเรียนรู้? การศึกษาโดย มหาวิทยาลัยวอเตอร์ลู ประเทศแคนาดา University of Waterloo, Canada ได้พบสี่เรื่องสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้การเรียนรู้ด้วยตัวเองมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่อง
โดยหนึ่ในนั้นก็มีคำถามที่ให้เราลองถามตัวเองก็คือ
"รู้สึกอย่างไรกับการเรียน?

ผลการเรียนตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง ที่ผ่านมาเป็นอย่างไร?

รู้สึกอย่างไรกับการบ้าน? ทำการบ้านส่งทุกครั้งหรือเปล่า?

ถ้าไม่ใช่การเรียนในห้องเรียน ชอบทำอะไร?

ที่บ้านมีคนช่วยสอนการบ้านไหม? พ่อแม่มีส่วนช่วยเรื่องการเรียนอย่างไรบ้าง?

ชอบไปโรงเรียนไหม เพราะอะไร? ถ้าไม่ชอบ เพราะอะไร? ฯลฯ"

คำตอบที่ได้มาจะทำให้เราได้เห็นทัศนคติส่วนตัวของเราที่มีต่อการเรียน ความมีวินัย ความสามารถในการจัดการตัวเอง

 

ต่อมาก็คือเป้าหมายในการเรียนรู้

สำหรับอันนี้ไม่ใช่เป้าหมายเฉพาะตัวบุคคล แต่เป็นสำหรับการเรียนในห้องเรียน ครูและนักเรียนจะต้องทำความเข้าใจร่วมกัน 

ครูจะต้องบอกกับนักเรียนได้ว่าการในบทเรียนนั้น มีไว้เพื่ออะไร เรียนทำไม นักเรียนจะได้ทำอะไรบ้าง จะได้อะไรจากการเรียนเรื่องนี้

 

เรื่องที่สามต่อมาคือ

นอกจากเช็คความพร้อมของตัวเองแล้ว เราจะต้องรู้ถึงความต้องการของตัวเองก่อน อยากเรียนรู้เรื่องอะไร? ไม่ชอบเรียนอยู่ในห้องเรียนแล้วชอบเรียนแบบไหนอยากจะเรียนแบบไหน 

และก็มีสองคำถามที่ให้ไปลองคิดดู มันจะช่วยทำให้เรารู้ได้ว่าเราต้องการอะไรแบบไหน

ชอบครูคนไหนมากที่สุด? เพราะอะไร?

ทำไมลูกถึงชอบครูคนนี้ วิธีที่ครูสอนต่างจากครูคนอื่นอย่างไร? ฯลฯ

 

สุดท้ายก็คือเราสามารถประเมินผลการเรียนรู้ของเราด้วยตัวเองได้ไหม

การที่เรายอมรับขอผิดพลาดและข้อเสียของตัวเองแบบตรงไปตรงมา จะทำให้เกิดการพัฒนา

ลองถามตัวเองดูด้วยคำถามต่อจากนี้

"รู้ได้อย่างไรว่าตัวเองได้เรียนรู้แล้ว วัดจากอะไร?

สถานการณ์ไหนบ้างที่คิดว่าตัวเองได้นำความรู้ที่มีไปปรับใช้?

มีความมั่นใจขนาดไหนก่อน ระหว่าง และหลังลงมือทำ?

คิดว่าความรู้ที่มีอยู่เพียงพอแล้วหรือยังสำหรับเรื่องที่ตัวเองสนใจ? 

ถ้ายังไม่พอ คิดว่าต้องหาความรู้เพิ่มเติมเรื่องไหนอีก? ฯลฯ

คำถามที่สำคัญอีกข้อหนึ่งที่ผู้เรียนจะต้องประเมินตัวเองให้ได้ คือ เราเรียนรู้แบบไหน?"

บางคนอาจถนัดอ่านเอา หรือบางคนอาจถนัดฟังมากกว่า หังแล้วเข้าหัวมากกว่าการอ่าน หรืออาจชอบอ่านแล้วสรุปออกมาเป็นบันทึก สำหรับนำทางก็คงอ่านสรุปอ่ะนะแล้วหากข้อมูลไม่เพียงพอก็ค่อยไปหาข้อมูลในส่วนที่อยากได้เพิ่มเติม

 

สุดท้ายแล้ว เราจำเป็นต้องมีสกิลการเรียนรู้พวกนี้ด้วยเพื่อให้ทุกอย่างไปอย่างราบรื่น

ทักษะชีวิต (life skills) การจัดการเวลา เราควรจัดการตารางเวลาของตัวเองได้ แบ่งเวลาให้เหมาะสม

ความเป็นอิสระ (independence) การสร้างแรงจูงใจให้กับตัวเอง มีความมั่นใจในความสามารถของเราในตอนนี้ และเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เรรียนนรู้ทำกิจกรรทม

ทักษะพื้นฐาน (basic skills) พัฒนาความสามารถทั่วไปที่จะเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้และการทำงานด้านต่างๆที่เราสนใจ 

ทักษะการเรียนรู้ (study skills) การเตรียมอุปกรณ์การบันทึกสำหรับการเรียนรู้ของเรา สรุปใจความสำคัญในสิ่งที่ต้องการจะเรียนรู้

การเรียนรู้เพื่อจะเรียนรู้ (learning to learn)เราจะต้องเปิดใจรับการเรียนรู้ ไม่มีอคติต่อเรื่องใดๆก็ตามก่อน เพื่อที่จะเปิดรับข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใหม่ๆ และหาข้อมูลเข้าตัวเอตลอดๆ

ทักษะการวางแผน (planning skills) วางแผนเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองอย่างต่อเนื่อง

ทักษะการวิเคราะห์ (analytical skills) มีความสามารถในการเลือกใช้ข้อมูที่ถูกต้อง และต้องสามารถวิเคราะห์ จัดลำดับความสำคัญ ความน่าเชื่อถือของข้อมูลได้ 

ทักษะการสื่อสาร (communication skills) การเขียน เรียบเรียงข้อมูลรูปแบบต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของเรา

ทักษะการประเมิน (evaluation skills) การประเมินตนเองอย่างซื่อสัตย์ ยอมรับข้อเสียของตัวเอง และต้องยอมรับคำติชม หรือแนะนำจากผู้อื่นได้

ความมุ่งมั่นเพื่อความสำเร็จ (completion skills) ต้องความมุ่งมั่นและ พยายาม จัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างทางให้ได้ เพ่อไปสู่เป้าหมาและความสำเร็จ