เรียนรู้ตัวเลขและคำภาษาอังกฤษ
จับคู่ตัวเลขและคำภาษาอังกฤษพร้อมทั้งนับจำนวนให้ถูกต้อง
เป็นการเล่นเพื่อให้เด็กฝึกการนับเลข และจดจำคำภาษาอังกฤษของตัวเลขต่างๆ