กีต้าร์เล่นรถแมคโครตักดิน
กิจกรรมเล่นเพื่อเรียนรู้
วันนี้กีต้าร์มีกิจกรรมเล่นดินซึ่งเป็นกิจกรรมโปรดของกีต้าร์ตามเคยมีปั้นดินเป็นรูปต่างตามจินตนาการ กีต้าร์เล่นรถแมคโครตักดินอย่างมีความสุขและสนุกสนาน
เป็นกิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่เสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคมและด้านสติปัญญา ซึ่งกิจกรรมนี้เสริมสร้างพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน 12 มาตราฐาน
การเรียนรู้แบบองค์รวม
   - สุขชีวิตที่สมดุล
   - ขีดเขียนเรียนสนุก
   - ศาสตร์ศิลป์