สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านปลาดาว เชียงใหม่ เปิดเรียน Summer FREE !!!
FREE Summer Program 2016

กลับมาอีกครั้งกับคอร์สเรียนฟรีของบ้านปลาดาว !!!

การเรียนการสอนจะมีขึ้นในวันที่ 25 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2559
โดยสมัครได้ที่สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านปลาดาว เชียงใหม่ เวลา 08.30 - 16.30
เลขที่ 71/11 ถ.เวียงพิงค์ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร 053 - 283693 หรือ 087-3045687
ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2559 (อาจจะปิดรับสมัครก่อนหากครบ 100 คน)

คุณสมบัติของเด็กที่สมัครจะต้อง
1.       เป็นเด็กนักเรียนชาย-หญิง ที่เกิดในปี พ.ศ. 2554 และ 2556 ที่จะมีอายุครบ 3 - 5 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2559
2.       ไม่เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ที่สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านปลาดาว เชียงใหม่

เอกสารที่ต้องนำมาด้วย ได้แก่
1.       รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ
2.       สำเนาสูติบัตร 1 ใบ
3.       สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง 1 ใบThe Chiangmai Starfish Learning Center is back again with TOTALLY FREE classes for preschool students!!!
 
These classes will start on April 25 and continue until May 13, 2016.
Enrollment starts from today to March 31, 2016
(Enrollment may be limited to no more than 100 total students).
 
Qualification:
1. The applicant must be born in 2011, 2012 or 2013 and will be 3 to 5 years old on May 15, 2016.
2. The applicant must not be the student who is currently studying at the Chiangmai Starfish Learning Center.
 
Required documents:
1. A 1” photograph
2. A copy of the applicant’s birth certificate
3. A copy of the parents’ ID card
 

Contact
The Chiangmai Starfish Learning Center
71/11 Wiengping Rd., T. Changklan, A. Muang, Chiang Mai 50100
Tel: 053-283-693
E-mail: daycare_cm@schsf.org
FACEBOOK: สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านปลาดาว เชียงใหม่
WEBSITE: www.schsf.org [break]