โครงการเปิดรับนักเรียนของกลุ่มบ้านเรียน ในโรงเรียนรุ่งอรุณ
ขณะนี้ทางโรงเรียนรุ่งอรุณร่วมกับสมาคมบ้านเรียนไทย กำลังเตรียมการเปิดรับการจดทะเบียนจัดการศึกษาบ้านเรียนกับโรงเรียนรุ่งอรุณ

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ/กิจกรรม
โรงเรียนรุ่งอรุณ ร่วมกับ สมาคมบ้านเรียนไทย

๒. ชื่อโครงการ/กิจกรรม
การเปิดรับจดทะเบียนนักเรียนของกลุ่มบ้านเรียน

๓. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

๓.๑ ช่วยรองรับการศึกษาที่หลากหลายของกลุ่มบ้านเรียน
๓.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาที่หลากหลายมีคุณภาพ
๓.๓ ร่วมเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการศึกษาที่หลากหลาย

๔. ระยะเวลาดำเนินงาน

                พฤษภาคม – กันยายน ๒๕๕๕
                เริ่มดำเนินงาน     ภาคเรียนที่ ๒ ของปีการศึกษา ๒๕๕๕

๕. คณะทำงาน

ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบ งาน ๒ ฝ่ายร่วมกันดำเนินงานพัฒนาและดูแลงานการจัดการศึกษาบ้านเรียน คือ

๕.๑ โรงเรียนรุ่งอรุณ

๕.๑.๑    การเตรียมพร้อมสำหรับงานรับจดทะเบียน
๕.๑.๒    สถานที่ทำงาน
๕.๑.๓   ระบบเอกสาร
๕.๑.๔   การจัดระบบคอมพิวเตอร์
๕.๑.๕   อื่นๆ

๕.๒ สมาคมบ้านเรียนไทย

๕.๒.๑   ประสานครอบครัวบ้านเรียนที่ประสงค์จดทะเบียนกับโรงเรียนรุ่งอรุณ
๕.๒.๒  แนะนำแนวทางในการจดทะเบียน
๕.๒.๓ ช่วยเหลือให้ครอบครัวที่ตัดสินใจจดทะเบียนฯสามารถจัดทำแผนการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และบริบทของครอบครัว
๕.๒.๔ ประสานโรงเรียนรุ่งอรุณในการร่วมดำเนินการอื่นๆ ให้กับครอบครัว

๖. การดำเนินงาน

 ๖.๑  การรับจดทะเบียน

๖.๑.๑  เอกสารหลักฐานของครอบครัวและผู้เรียน
๖.๑.๒ บัตรประจำตัวผู้เรียน
๖.๑.๓  ค่าใช้จ่าย

โรงเรียนรุ่งอรุณ คิดค่าใช้จ่ายรายบุคคลเทอมละ ๑,๐๐๐ บาท (ปีการศึกษาละ ๒ เทอม) เพื่อใช้จ่ายในเรื่อง ต่อไปนี้

- ค่ายปฐมนิเทศพัฒนาแผนการจัดการศึกษา
- การจัดค่ายกิจกรรม (ตามความเป็นจริง)
- ค่าใช้จ่ายสำนักงาน
- อื่นๆ

๖.๒ การปฐมนิเทศ

จัดวันปฐมนิเทศ ๑ วัน เพื่อ ร่วมกันพัฒนาการจัดการศึกษาบ้านเรียน โดย
- คณะทำงานโรงเรียนรุ่งอรุณร่วมรับฟังแผนจากครอบครัว และให้ความเห็น
- ครอบครัวแจ้งความประสงค์สิ่งที่ต้องการให้ช่วยเหลือสนับสนุน

๖.๓ การส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้

- จัดค่ายสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับครอบครัวบ้านเรียน และเด็กบ้านเรียน
- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่ครอบครัวประสานขอความช่วยเหลือ
- อื่นๆ  เช่น การออกหนังสือรับรองสถานภาพนักเรียนเพื่อประโยชน์ของการเข้าร่วมกิจกรรม พัฒนาผู้เรียนด้านต่างๆ  การมอบเกียรติบัตรสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ ฯลฯ

๖.๔ การติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนาและตัดสินเกณฑ์การจบระดับชั้น

ครอบครัว :

๖.๔.๑  ครอบครัวจัดทำบันทึกการเรียนรู้ตามรูปแบบของครอบครัว / บันทึกการเรียนรู้ลงในเฟสบุ๊คเพื่อให้โรงเรียนติดตามประเมินผลการเรียนรู้ ร่วมกับครอบครัวอย่างต่อเนื่อง
๖.๔.๒ ครอบครัวจัดทำรายงานผลการศึกษาประจำปี      

คณะทำงาน :

๖.๔.๓ ดำเนินการนิเทศและติดตามผลการจัดการศึกษา
๖.๔.๔ จัดค่ายประเมินผลร่วมกันระหว่างโรงเรียนและครอบครัว
๖.๔.๕ การรับรองวุฒิการศึกษา
๖.๔.๖ การสร้างองค์ความรู้
๖.๔.๗ อื่นๆ

ดำเนินงานวิจัยการจัดการเรียนรู้ของบ้านเรียนร่วมกับคณะครุศาสตร์ ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต

๗. งบประมาณการดำเนินงาน                        

โรงเรียนรุ่งอรุณสนับสนุนการจัดการประชุม

๘. พื้นที่ดำเนินการ

โรงเรียนรุ่งอรุณ เชื่อมโยงเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของสมาคมบ้านเรียนไทย

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ โรงเรียนรุ่งอรุณสามารถดำเนินการรับรองวุฒิการศึกษาให้กับผู้เรียนจากการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
๙.๒ เกิดกระบวนการสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียน – ครอบครัวบ้านเรียน - องค์กรเครือข่ายครอบครัวบ้านเรียน ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายมีคุณภาพ
๙.๓ เกิดองค์ความรู้ด้านการจัดการศึกษาที่หลากหลาย

๑๐. ชื่อผู้ประสานการจัดทำโครงการ/กิจกรรม

โรงเรียนรุ่งอรุณ :               

๑. อาจารย์สุรพล ธรรมร่มดี รองอธิการบดี ฝ่ายประกันคุณภาพ สถาบันอาศรมศิลป์
๒.อาจารย์สุนิสา ชื่นเจริญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนรุ่งอรุณ
๓. คุณครูเรไร ท่าผา  คุณครูฝ่ายทะเบียน

สมาคมบ้านเรียนไทย : กรรมการสมาคมบ้านเรียนไทย และอาสาสมัครครอบครัวบ้านเรียน

หมายเหตุ : อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขบางรายการตามความเหมาะสม