กลุ่มประสบการณ์พัฒนาด้านสังคม
เพราะแม่ต้องเดินทางบ่อย ในการเดินทางมันให้ความรู้ได้มากมาย ทุกอย่างที่พบเห็นคือการเรียนรู้ทั้งนั้น
ท่องเที่ยวธรรมชาติ, การเดินทางไปเยี่ยมยาย, การเดินทางไปเยี่ยมญาติต่างจังหวัด, การเข้าร่วมกิจกรรมบ้านเรียน, ท่องเที่ยวดูร่องรอยประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ชาติไทย, การท่องเที่ยวต่างประเทศเพื่อเรียนรู้การปฏิบัติตัวที่เหมาะสมในสังคม