เรียนร่วมกับโรงเรียน
ให้ไปเรียนเพื่อให้เรียนรู้ว่าโรงเรียนเป็นอย่างไร หลังจากนั้นแล้วแต่ลูกจะเลือก
ส่งลูกไปเรียนโรงเรียนเพื่อเรียนร่วมกับเพื่อน
 
ฝึกอ่านเขียน ได้บ้างไม่ได้บ้าง
วิชาที่ทัน คือ เลข 
ไม่ทันคือ ภาษาไทย 
วิชาอื่น ลูกตามนั้นได้ 
 
ลูกกลับมาเล่าเรื่องโรงเรียน มีหลายมุม เรามีหน้าที่ให้คำแนะนำและฟังอย่างตั้งใจ
 
ชีวิตการอยู่ร่วมกับผู้อื่นมีหลากหลาย อย่างไรเราก็ต้องปรับตัว