ทักษะสุนทรียะ
ซ้อมโขนเรียกว่าท่าขึ้นลอย ในระหว่างซ้อมยกรบ ระหว่างกองทัพยักษ์กับลิง

ซ้อมโขน

เรียกว่าท่าขึ้นลอย ในระหว่างซ้อมยกรบ ระหว่างกองทัพยักษ์และกองทัพลิง