เรียนรู้ภาษาจีน
ภาษาที่ 3 ที่พี่โฟกัสสนใจ
วันนี้พี่โฟกัสเรียนรู้การอ่านและการเขียนเลข 1-20 ภาษาจีน