กิจกรรมตามเป้าหมายการเรียนรู้ : ความรู้ในอาชีพ (การซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยการเนา)
เรื่อง การซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยการเนา

การเนา คือ การเย็บผ้าติดกันชั่วคราว เพื่อไม่ให้ผ้านั้นเคลื่อนที่จากจุดหมาย

สิ่งที่ได้รับจากกิจกรรม : ได้ฝึกและได้เรียนรู้การซ่อมแซมเสื้อผ้าของตนเอง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เกิดความภาคภูมิใจให้แก่ผู้เรียน