กิจกรรมตามเป้าหมายการเรียนรู้ : ความรู้ในศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม (วิชาสังคมศึกษา)
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
เรียนออนไลน์ วิชา สังคมศึกษา จากสถาบันมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ DLTV

วิชา สังคมศึกษา

ปีการศึกษา ๒๕๖๔/๑

 • หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ผู้ผลิตผู้บริโภค
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ออมไว้ไม่ขัดสน
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ ประเพณีและวัฒนธรรม
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ พฤติกรรมการดำเนินชีวิต
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ วันสำคัญของไทย
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ บุคคลสำคัญของท้องถิ่น
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ ประชาธิปไตย

ปีการศึกษา ๒๕๖๔/๒

 • หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ มุ่งมั่นและศรัทธา
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ หลักธรรมน้อมนำจิตใจ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑o ปฏิบัติมาเป็นนิจ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๑ พาจิตแจ่มใส
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๒ เครื่องมือสำรวจในโรงเรียนและชุมชน
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๓ มนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๔ สิ่งแวดล้อมในชุมชน
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๕ ชุมชนเมือง และ ชุมชนชนบท

สิ่งที่ได้รับจากกิจกรรม : ๑) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ๒) ซื่อสัตย์ สุจริต ๓) มีวินัย ๔) ใฝ่เรียนรู้ ๕) อยู่อย่างพอเพียง ๖) มุ่งมั่นในการเรียนและการทำงาน ๗) รักความเป็นไทย ๘) มีจิตสาธารณะ