กิจกรรมตามเป้าหมายการเรียนรู้ : ความรู้ในศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม (วิชาประวัติศาสตร์)
เรียนออนไลน์ วิชา ประวัติศาสตร์ จากสถาบันมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ DLTV

วิชา ประวัติศาสตร์

ปีการศึกษา ๒๕๖๔/๑

 • หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ นักเดินทางข้ามกาลเวลา
  • เรื่อง ความหมายและที่มาของศักราช
  • เรื่อง การเทียบศักราช
  • เรื่อง การเทียบศักราชในชีวิตประจำวัน
  • เรื่อง ขั้นตอนการสืบค้นเรื่องราวในอดีตของโรงเรียน
  • เรื่อง หลักฐานที่สืบค้นเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียน
  • เรื่อง เส้นเวลา (Time Line) โรงเรียนของฉัน
  • เรื่อง หลักฐานการสืบค้นเหตุการณ์สำคัญของชุมชน
  • เรื่อง เส้นเวลา (Time Line) ชุมชนของฉัน
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ภูมิใจในท้องถิ่น
  • เรื่อง ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐาน
  • เรื่อง ปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐาน
  • เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของชุมชน
  • เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคเหนือ
  • เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคกลาง
  • เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคใต้
  • เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน ที่เกิดจากสภาพทางภูมิศาสตร์และทางสังคม
  • เรื่อง ประเพณีของชุมชนที่เกิดจากความเชื่อและศาสนา
  • เรื่อง ความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชุมชน

ปีการศึกษา ๒๕๖๔/๒

 • หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ พระมหากษัตริย์ผู้สร้างบ้านแปงเมือง สู่ความรุ่งเรืองของไทย
  • เรื่อง อาณาจักรชาติไทย
  • เรื่อง พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ผู้กำเนิดราชวงศ์พระร่วง
  • เรื่อง สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่ทอง)
  • เรื่อง สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
  • เรื่อง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ ดวงใจปวงประชา
  • เรื่อง พระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
  • เรื่อง พระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ ๙
  • เรื่อง สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
  • เรื่อง พระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  • เรื่อง พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (๑)
  • เรื่อง พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (๒)
  • เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ บุคคลสำคัญที่คนไทยไม่เคยลืม
  • เรื่อง พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
  • เรื่อง วีรสตรีผู้พลีชีพเพื่อแผ่นดิน (สมเด็จพระสุริโยทัย)
  • เรื่อง กษัตริย์ยอดนักรบ (พระนเรศวรมหาราช)
  • เรื่อง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  • เรื่อง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  • เรื่อง ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร
  • เรื่อง ชาวบ้านบางระจัน
  • เรื่อง พระยาพิชัยดาบหัก

สิ่งที่ได้รับจากกิจกรรม : ผู้เรียนได้ศึกษาศักราชที่สำคัญตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ลำดับความสำคัญของโรงเรียน และชุมชนโดยระบุหลักฐาน และแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน และพัฒนาการของชุมชน ลักษณะที่สำคัญของขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน ความเหมือน และความต่างทาง วัฒนธรรมของชุมชนตนเองกับชุมชนอื่น ๆ พระนาม และพระราชกรณียกิจโดยสังเขปของพระมหากษัตริย์ไทย ที่เป็นผู้สถาปนาอาณาจักรไทย พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ในรัชกาลปัจจุบัน วีรกรรมของบรรพบุรุษไทยที่มีส่วนปกป้องประเทศชาติ โดยวิธีสืบค้นเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียน และชุมชนโดยใช้หลักฐานและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องการใช้เส้นเวลา (Timeline) การเรียงลำดับเหตุการณ์สำคัญ การสำรวจ การสังเกต การสอบถาม การอ่าน การฟัง การเล่าเรื่อง การสรุปความ เพื่อฝึกทักษะพื้นฐานของวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการสืบค้นเรื่องราวรอบ ตัวอย่างง่ายๆ โดยใช้หลักฐาน และแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ทักษะกระบวนการ สมรรถนะที่สำคัญ และเกิดการตระหนักเห็นคุณค่า มีศรัทธา รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย


by เด็กหญิง ฐิติญากร on Sep 23, 2022

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

ติดต่อลงโฆษณา
Medium Rectangle Sidebar 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

โปรเจ็กต์ของผู้แต่ง