กิจกรรมตามเป้าหมายการเรียนรู้ : ความรู้ในศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม (วิชาศิลปะ)
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
เรียนออนไลน์ วิชา ศิลปะ จากสถาบันมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ DLTV

วิชา ศิลปะ

ปีการศึกษา ๒๕๖๔/๑

 • หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ทัศนธาตุในงานศิลป์
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง รังสรรค์งานศิลป์
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ดนตรีกับชีวิต
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ภาษานาฏศิลป์

ปีการศึกษา ๒๕๖๔/๒

 • หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง ทัศนธาตุสร้างศิลป์
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง เทคนิคสร้างศิลป์
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง อนุรักษ์ถิ่นไทย
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง นาฏศิลป์ไทย

สิ่งที่ได้รับจากกิจกรรม :

 • ทัศนศิลป์ ผู้เรียนได้ศึกษารูปร่าง รูปทรงที่พบในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทัศนธาตุ และงานทัศนศิลป์ โดยเน้นเส้น สี รูปร่าง รูปทรง การใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์ ๓ มิติ สร้างภาพปะติดจากกระดาษ วาดภาพ และงานโครงสร้างเคลื่อนไหว บอกความสำคัญของงานทัศนศิลป์ประเภทต่างๆ ที่พบในท้องถิ่นและในชีวิตประจำวัน
 • ดนตรี ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้ รูปร่างลักษณะของเครื่องดนตรี สัญลักษณ์ของเสียง บทบาทหน้าที่ของบทเพลงสำคัญ การขับร้องการเคลื่อนไหวตามอารมณ์ของบทเพลง การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเพลงและเสียงดนตรี การใช้ดนตรีในโอกาสพิเศษ ดนตรีกับการดำเนินชีวิตในท้องถิ่น
 • นาฏศิลป์ ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆ ในสถานการณ์สั้นๆ หลักและวิธีการปฏิบัตินาฏศิลป์ หลักในการชมการแสดง การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านหรือท้องถิ่น โดยใช้วิธีการศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ เปรียบเทียบ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ รักในการศิลปะ ในชีวิตประจำวันได้