กิจกรรมตามเป้าหมายการเรียนรู้ : ความรู้ในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาระเทคโนโลยี วิทยาการคำนวณ)
เรียนออนไลน์ วิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) จากสถาบันมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ DLTV

วิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

ปีการศึกษา ๒๕๖๔/๑

  • หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ การแก้ปัญหา ๑.๑ การแก้ปัญหาโดยแสดงอัลกอริทึม
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ การเขียนโปรแกรม ๒.๑ การเขียนโปรแกรม ๒.๒ การหาข้อผิดพลาดและแก้ไขโปรแกรม
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ การรวบรวมข้อมูล ๓.๑ การรวบรวมและประมวลผลข้อมูล ๓.๒ การนำ เสนอข้อมูล
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ๔.๑ การใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล ๔.๒ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย

สิ่งที่ได้รับจากกิจกรรม : ผู้เรียนได้ฝึกทักษะต่างๆ เช่น ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการเขียน ทักษะการอ่าน ผู้เรียนมีความสามารถเข้าใจเนื้อหาสาระวิทยาการคำนวณและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทั้งความรู้ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีและทักษะอื่นๆ รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรมอีกด้วย