สถานแสดงพันธ์ุสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ อ่าวคุ้งกระเบน จ.จันทบุรี
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
อ่าวคุ้งกระเบน อควาเรียม
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา อ่าวคุ้งกระเบน
ภายในจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำและนิทรรศการต่างๆ ได้แก่
1.สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเค็ม จัดแสดงสัตว์น้ำตามประเภท เช่น ปลาเศรษฐกิจ ปลาสวยงาม ปลาในแนวปะการัง ปลาที่มีรูปร่างแปลก
2.เครื่องมือประมงไทย จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องมือจับปลาทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม รวมถึงกฎหมายเกี่ยวกับการทำประมงชายฝั่ง
3.ระบบนิเวศชายฝั่ง จัดแสดงเรื่องราวของระบบนิเวศชายฝั่ง ทั้งระบบนิเวศแนวปะการัง ระบบนิเวศหาดหิน และระบบนิเวศหาดทราย 
4.จุลทรรศการสังขวิทยา จัดแสดงเปลือกหอยทะเลทั้งหอยฝาเดี่ยวและฝาคู่
 
สิ่งที่ได้รับจากกิจกรรม :
  • ผู้เรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับพันธ์ุสัตว์น้ำต่างๆ ในแต่ละตู้ปลามีป้ายชื่อและคำอธิบายลักษณะนิสัยของปลาแต่ละชนิดให้เป็นความรู้ด้วย
  • สร้างความเพลิดเพลินให้กับผู้เรียน
  • ได้ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้คงอยู่ต่อไป