โยนกล้าปาเป้า
โยนกล้าปาเป้า
ลงเรือข้ามคลองทำนา ดำนาแบบโบราณกับชุมชนแผ่นดินทองคอยรุดดีน