Activity: หมากล้อม
ยูมะเริ่มอยากเรียนหมากล้อม เริ่มเดือนตุลาคม 64 และยังคงเรียนอยู่
หมากล้อม
ฝึกทักษะการวางแผน/ เทคนิคการเล่น