Activity: เรียนรู้การออมเงิน
เปิดบัญชีครั้งแรก
กิจกรรม
  1. เรียนรู้การออมเงิน/เปิดบัญชีออมทรัพย์
  2. เก็บออมเงินด้วยตัวเอง จากการทำงาน/อั่งเปา/เศษเหรียญที่เจอในบ้าน