น้องฉายเรียนวิทยาศาสตร์ Animal Shelter and Food
เรียน Life Science 1st grade หัวข้อ Animal Shelter and Fod
 

การเรียนรู้

  • ที่อยู่อาศัยของสัตว์
  • อาหารของสัตว์
  • ภาษาอังกฤษ
  • วิทยาศาสตร์ Life Science
  • การนำเสนอ

 

กลุ่มประสบการณ์

 

#ปลูกนิสัย - มารยาทในการสื่อสารและการเรียนรู้

#การสื่อสาร - สนทนาภาษาไทย/อังกฤษ

#วิทยาการ - อาหารและที่อยู่อาศัยของสัตว์