Coding กระดาษ ฝึกคิดแบบตรรกะ ทบทวน ทำซ้ำ เผื่อฝึกการคิดแบบมี

Coding กระดาษ ฝึกคิดแบบตรรกะ ทบทวน ทำซ้ำ เผื่อฝึกการคิดแบบมีเหตุผล

by Preeyada on Jul 08, 2020

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

Project page