Life Sciences - Animal Adaptations
น้องฉายเรียนรู้เรื่องการปรับตัวของสัตว์ เพื่อการดำรงชีวิต (ภาษาอังกฤษ) หลังจากเรียนรู้และทบทวนสามสี่รอบ น้องฉายก็พร้อมที่จะสอบสัมภาษณ์แบบบันทึกเป็นคลิปสด
 
 
 

การเรียนรู้

  • เรียนรู้เกี่ยวกับการปรับตัวของสัตว์
  • คำศัพท์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษ/ไทย
  • การนำเสนอ
  • การสอบสัมภาษณ์
  • การใช้เทคโนโลยีเพื่อทำคลิปการเรียนรู้

กลุ่มประสบการณ์

#ปลูกนิสัย - มารยาทในการนำเสนอ การรักการเรียนรู้ สมาธิในการเรียนรู้

#การสื่อสาร - สนทนาและอ่านภาษาไทย/อังกฤษ การนำเสนอ

#วิทยาการ - วิทยาศาสตร์ Life Science - Animal adaptations

#โลกกว้าง - สังคมของคนกับสัตว์ หน้าที่ของนักเรียน