กิจกรรมตามเป้าหมายการเรียนรู้ : ความรู้ในภาษาอังกฤษ (Monkey Stories)
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
เรียนภาษาอังกฤษ จากแอพพลิเคชั่น Monkey Stories

สิ่งที่ได้รับจากกิจกรรม : ช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน ด้วยการใช้ทฤษฎีการเรียนปนเล่น ทำให้ผู้เรียนได้สนุกสนานไม่กดดันในการเรียน และยังเน้นการออกเสียงด้วย Function Monkey Phonics สอนให้ผู้เรียนได้รู้จักโ่ครงสร้างของคำศัพท์ และ ออกเสียงได้อย่างถูกต้อง

  • ท่องจำคำศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษ
  • พัฒนาทักษะการฟัง - พูด - อ่าน - เขียน
  • ออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง
  • ชอบและเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องบังคับ