Blog

งานบ้าน

by Yam H. Sophittha on Jun 26, 2020

24/6 กวาดใบไม้ เศษดอกไม้ ของต้นหูกวาง

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
Free Play

by Yam H. Sophittha on Jun 26, 2020

24/6 ไถ scooter เก็บลูกหูกวางเล่น ได้มา 2 ลูก สามารถเปรีบบเทียบได้ว่าอันไหนใหญ่ อันไหนเล็ก

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
สารพัดช่าง

by Yam H. Sophittha on Jun 26, 2020

24/6 ใช้ไขควงเปลี่ยนถ่านของเล่น

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
บริการเคลื่อนห้องสมุดรังไหม

by แหวนทอง on Jun 24, 2020

ขอบคุณค่ะ ที่บริการให้น้องเบนยืมหนังสือ
 

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
ทัศนศึกษา

by แหวนทอง on Jun 24, 2020

ไปศูนย์ห้วยฮ่องไคร้แวะชมสวนสตว์
ในศูนย์

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
ศิลปะตามจินตนาการ

by แหวนทอง on Jun 24, 2020

วาดรูปต้นไม้ คล้ายๆบอนไซร์
และวาดภาพจินตนาการ เวลากลางคืน

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
ปั่นจักรยานออกกำลังกาย

by แหวนทอง on Jun 24, 2020

วันนี้น้องเบญไปทำกิจกรรมออกกำลังกายกับเพื่อนๆกลุ่มบ้านเรียนทักข์อิทธิพร

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...