Blog

อยากกินตรงนี้อะมามี้

by อาซีซะห์ on Jun 08, 2020

ซื้อของกินเสร็จร้านป้า ก็ขอมานั่งกินตรงนี้

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
หุงข้าว

by อาซีซะห์ on Jun 08, 2020

ระวังมากขึ้น ไม่ให้ข้าวหก

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
ชวนแม่นับเงิน

by อาซีซะห์ on Jun 08, 2020

ระหว่างไฟดับ ชวนแม่นับเงิน

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
ระหว่างแม่โดนกักตัว

by อาซีซะห์ on Jun 08, 2020

แม่ใกล้ไม่ได้ พ่อหยุดด้วยกัน เลยเล่นกับพ่อ

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...