Blog

บทเรียนคณิตศาสตร์ในแปลงผัก 1 ชาตรี สำราญ

by Suppakrit on Aug 21, 2012

บทเรียนคณิตศาสตร์ในแปลงผัก จากวารสารวิทยบริการ 
ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มค - เมย 2542
               
มีคนถามผมบ่อยครั้งว่า  ที่ผมสอนโดยอาศัยสิ่งแวดล้อมสื่อนั้น  ถ้านำมาสอนคณิตศาสตร์จะมีการสอนอย่างไร  และสอนได้ที่ตรงไหน  คำถามดังกล่าวนี้  ผมสนใจมาก  สนใจว่าผู้ถามมีจุดประสงค์อะไร  ทำไมจึงถามอย่างนั้น  และหวังผลในคำตอบมากน้อยเพียงใด  ส่วนตัวผมเองนั้นก็ตั้งคำถามตัวเองว่า  สอนไปทำไมครับ!  ทุกครั้งที่ผมคิดจะสอนอะไร  ผมจะต้องถามตัวเองก่อนว่า  สอนทำไม  ที่ผมถามตัวเองก่อนนั้น  เพราะผมนะตอบเด็กๆ  ถูก  ถ้าเด็กๆ  ถามผมว่า  เรียนไปทำไม  ปัญหาสำคัญของการจัดการศึกษาทุกวันนี้  อยู่ที่ครูหลายๆ คน 


Posted in ไม่มีหมวดหมู่

อ่านเพิ่มเติม ...
บทเรียนคณิตศาสตร์ในแปลงผัก 2 ชาตรี สำราญ

by Suppakrit on Aug 21, 2012


ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนการสอนง่ายๆ ภายในแปลงผัก
สังเกตการณ์แตกต่างของรูปร่าง  ขนาด  และสีของใบไม้ที่เก็บมาได้ เปรียบเทียบจำนวนใบไม้  จับคู่กันแล้วนับใบไม้ในกำมือของแต่ละคน บอกตำแหน่งของใบไม้ที่เก็บมาได้ ทั้ง 3 ข้อนี้เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน  พอเด็กๆ  เข้าใจในเรื่องราวเหล่านี้แล้ว  ครูก็ดำเนินการขั้นต่อไปได้  คือ[break]
ฝึกนับจำนวนของต้นไม้ในแปลงผัก นำจำนวนของต้นไม้ที่แต่ละคนนับได้มารวมกัน  หรือแบ่งเป็นกลุ่มแล้วมาเปรียบเทียบว่ากลุ่มใดนับได้มากกว่ากัน แต่ละกลุ่มนับจำนวนต้นไม้ให้มีจำนวนเท่าๆ กัน  แล้วร่วมกันคิดว่า 3.1 แต่

Posted in ไม่มีหมวดหมู่

อ่านเพิ่มเติม ...
มาจัดคอนเสริต์ทางภาษากันเถิด ชาตรี สำราญ

by Suppakrit on Aug 21, 2012

ผมยอมรับว่าผมเห็นความสำคัญของนักเรียนในการเป็นผู้จัดการเรียนการสอนเอง  เพราะถ้าครูเปิดโอกาสให้เด็กๆ  ได้แสดงออก  ได้แสดงความคิดเห็น  และได้ลงมือกระทำในสิ่งที่พวกเขามองเห็นแล้ว  มั่นใจได้ว่าเด็กไทยในอนาคตจะเป็นเด็กที่มีความมั่นใจในตนเอง ความมั่นใจในตนเอง  เป็นคุณสมบัติที่นักการศึกษาหลายประเทศต้องการปลูกฝังให้เกิดขึ้นในจิตใจของเด็กๆ ถามว่า  “แล้วเราจะจัดการเรียนการสอนอย่างไร  ให้เด็กเกิดความมั่นใจในตนเองได้”  นี่คือประเด็นที่ผมครุ่นคิดอยู่ตลอดเวลา  และวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะนำเสนอต่อไปนี้  เป็นประเด็นหนึ่งที่ผมเชื่อว่า  จะตอบปัญหาดังกล่าวข้างต้นได้

Posted in ไม่มีหมวดหมู่

อ่านเพิ่มเติม ...
สอนคนให้สนใจภาษา 2 ชาตรี สำราญ

by Suppakrit on Aug 21, 2012

การสอนภาษาไทยนั้น  อย่าสอนเป็นส่วนๆ  คือ   พูด พูด  พูด  เขียน  เขียน  เขียน  ฟัง  ฟัง  ฟัง  อ่าน  อ่าน  อ่าน  ต้องให้ทุกทักษะแต่งงานกันเป็นหนึ่งเดียว  สอนแบบคอนเสิร์ต  คือ  ทั้งร้อง  ทั้งรำ  ทั้งเต้น  ฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  และคิดเป็นหนึ่งเดียวแสดงออกไปพร้อมๆ กันและสอนให้เป็นเรื่อง  เช่น  เรื่องสัตว์ป่าที่หายไป  เรื่องนี้กิจกรรมจะต้อง
สัมภาษณ์ผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้าน จดบันทึกคำสัมภาษณ์ นำเรื่องราวมาร่วมอภิปรายหาข้อสรุป บันทึกข้อสรุป เขียนรายงานหรือเขียนเรื่องส่งครู   [break] จะเห็นได้ว่ากิจกรรมทั้งหมดนั้น  เด็กๆ  ได้ลงปฏิบัติจริง  ได้ฝึกตั้งคำถาม  ฝึกมารยาทใน

Posted in ไม่มีหมวดหมู่

อ่านเพิ่มเติม ...
สอนคนให้สนใจภาษา 1 ชาตรี สำราญ

by Suppakrit on Aug 21, 2012


บทความนี้ เหมือนกับ จะเป็นตอนต่อ จาก สอนอย่างไร ให้ลูก(ศิษย์)หลาน อ่านหนังสือได้ https://sites.google.com/site/chatreesamran/hnangsux/doc ตั้งแต่ อ่าน มากขึ้น เป็นเรื่องราว จนเขียนหนังสือเล่มเล็ก แล้ว พัฒนา ต่อยอด จนได้ ทักษะในการเรียนรู้ ค้นคว้า หาข้อมูล สังเกตุ ทดลอง วิเคราะห์ เขียน ทำชิ้นงาน จนหมดกระบวนการ เพื่อให้เกิด พฤติกรรมการเรียนรู้ที่เราต้องการ [break]

สอนคนให้สนใจภาษา

จากวารสารวิทยบริการ 
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พค - สค 2541


การสอนภาษาไทยนั้นเป็นเรื่อง่าย  ใครก็สอนได้  ถ้าสอนให้เด็กรู้จัก จัด  มากกว่ารู้จักจด  ให้เด็กรู้จัก  การจัดการ  ไม่ใช่จดจำคำสอนของครู  เพื่อท่องจำ  ...

Posted in ไม่มีหมวดหมู่

อ่านเพิ่มเติม ...
สอนอย่างไร ให้เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ 2 ชาตรี สำราญ

by Suppakrit on Aug 21, 2012


จะเห็นได้ว่าเด็กพยายามบอกความรู้สึกนึกคิดของเขาให้เราได้ร่วมรับรู้ในข้อเขียนผมเก็บงานเด็กๆ  ทุกชิ้นไว้ในกระเป๋าถือภายหลังจากอ่านงานของเขาแล้ว  ผมถือว่างานเขียนของเด็ก  คือ  ครูของผม
            งานเขียนของเด็กๆ คือ  ตำราวิชาการที่ยิ่งใหญ่  สำหรับผม  ผมจะใช้เวลาว่างอ่านงานของเด็กๆ  ทบทวนบ่อยครั้ง  หาจุดบกพร่องทางภาษา [break]

            ดูว่า  คำใดที่เด็กเขียนผิด
            ดูว่า  ทำไมเขาจึงเขียนผิด
            ดูว่า  ทำไมเขาจึงไม่นำคำบางคำมาใช้
            ดูว่า  ทำไมเขาจึงเขียนอย่างนั้น
            ถ้าเราศึกษางานของเด็กให้เราจะพบจุดบกพร่องในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของเรา
      

Posted in ไม่มีหมวดหมู่

อ่านเพิ่มเติม ...
สอนอย่างไร ให้เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ 1 ชาตรี สำราญ

by Suppakrit on Aug 21, 2012


สอนอย่างไร
ให้เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้  จากวารสาร วิทยบริการปีที่5 ฉบับที่2  พค-สค 2538

 
ผมเป็นคนที่โชคดี  โชคดีที่มีโอกาสได้เป็นครูอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้  เมืองที่เพียงเอ่ยชื่อใครๆ  ก็กลัว  กลัวตามข่าวที่ปรากฏอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน
โชคดีที่ได้สอนเด็กๆ  ที่นับถือศาสนาอิสลาม  ซึ่งนิยมพูดและใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง  พูดภาษามลายูท้องถิ่นเป็นภาษาแม่เป็นภาษาที่หนึ่ง
โชคดีที่เข้าไปสอนเด็กๆ ที่ใครๆ บ่นว่าโง่  ซน  เกเร  ไม่เอาถ่าน
ผมเข้าไปสอนเด็กๆ เหล่านี้เพียงเพื่อจะพบว่า  แท้จริงแล้ว  ผมยังไม่เคยเข้าใจเด็กเลย 
แล้วผมจะให้เด็กเหล่านั้นสอนผม[break]

ครับ  ใช่เด็กเป็นครูที่วิเศษที่สุด  สำ

Posted in ไม่มีหมวดหมู่

อ่านเพิ่มเติม ...
แนวทางการเรียนรู้จำเป็นจริงๆ หรือ (ภาค 2)

by Kung on Aug 20, 2012

ภาค 1 เกริ่นว่าสนใจแนวทางเรกจิโอ อามีเลีย อันนี้มีบทความภาษาไทยมาฝากค่ะ [break]

http://web.bsru.ac.th/~direkkung/web_teacher/knowledge/childhood9.pdf
 

บทความนี้กล่าวค่อนข้างจะละเอียดค่ะ ลองของได้สองสามครั้งตอนลูกมีเพื่อนมาเล่นด้วย คือจริงๆ เราก็ไม่ทราบหรอกค่ะว่าเราทำแนวทางที่ว่าจริงรึเปล่า คือตอนอ่านชอบมาก แต่พอคิดจะทำมันก็ยากอยู่นา ยิ่งมาคุยกับกูรูก็รู้สึกว่าเราคงต้องศึกษาอีกมากโดยเฉพาะภาคปฏิบัติเพราะตัวอย่างที่เล่าให้กูรูฟังดันออกมาเป็นแนว Project Approach ค่ะ เลยมีภาคภาษาไทยมาแถมให้
 

http://kasempit.ac.th/m_12/download/kindergarten_project.pdf
 

อันนี้

Posted in ไม่มีหมวดหมู่

อ่านเพิ่มเติม ...
ขอเชิญร่วมประกวดบทความเพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ สมศ.

by Unnop on Aug 20, 2012

สมศ. ขอเชิญชวนครอบครัวบ้านเรียนและเครือข่ายการศึกษาร่วมส่งบทความพร้อมภาพประกอบเพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ สมศ. บทความใดที่ได้รับคัดเลือกลงเผยแพร่ในจุลสารและสื่อประชาสัมพันธ์อื่นของ สมศ. จะได้รับค่าตอบแทนบทความละ 1,500.- บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาท)[break]
ในหัวข้อใดก็ได้จาก 7 หัวข้อเรื่อง ดังนี้

๑. อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ภาพสะท้อนตัวตนที่โดดเด่น
(นำเสนอสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดีมีอัตลักษณ์ เอกลักษณ์สอดคล้องตามบริบทประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยอธิบายถึงหลักการบริหารจัดการ กระบวนการดำเนินงาน การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง และความสำเร็จของสถานศึกษาที่เป็นรูปธรรมชัดเจน)

๒. มาตรการส่งเสริม สร้างสร

Posted in กิจกรรมและประกาศ

อ่านเพิ่มเติม ...
ไปเรียนรู้ด้วยกัน

by Pum on Aug 19, 2012

" ชุมพรประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรม ชมไร่กาแฟ
แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ชึ้นชื่อรังนก " 
[break]  ....เที่ยวและเรียนรู้ นอกสถานที่  จังหวัดชุมพร

วันที่ 10 สิงหาคม 2555 ชมเรือจักรีนฤเบศร  ที่ ท่าเทียบเรืออ่าวมะขามและฟังบรรยาย ความเป็นมาของเรือรบหลวงจักรีนฤเบศร
ความยาวตลอดลำ 182.6 เมตร หรือประมาณสนามฟุตบอล 2 สนามต่อกัน กินน้ำลึกที่ระวางขับน้ำสูงสุด 6.12 เมตร หรือสูงเท่าสะพานลอยคนข้าม ระวางขับน้ำสูงสุด 11,485.5 เมตริกตัน เครื่องยนต์ดีเซล MTU จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 5,516 แรงม้า เครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์ 2 เครื่องๆ ละ 22,117 แรงม้า ความเร็วสูงสุดที่ 48 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ความเร็วเดินทาง 30 กิโลเมตรต่อช

Posted in ไม่มีหมวดหมู่

อ่านเพิ่มเติม ...