Blog

กิจกรรม ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ฝึกเขียน ก-ฮ ท่องนับเลข 1-100

by อรกัญญา on Sep 07, 2020

กิจกรรม ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ฝึกเขียน ก-ฮ ท่องนับเลข 1-100

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
บีซานทำขนมทาเนย​ ปังไมโล

by อุสนา on Sep 06, 2020

ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กในการปั้น​ การใช้พิมพ์ตัดขนมปัง

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...