Blog

อริยะปั่นจักรยานร่วมกับคณะนายอำเภอพร้าวที่สวนลมเจย

by ศรีไพร on Jul 16, 2020

วันนี้ช่วงเย็นกลุ่มบ้านเรียนทักข์อิทธิพรมีกิจกรรมนอกสถานที่

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
ยาใจปั่นจักรยานร่วมกับคณะนายอำเภอพร้าวที่สวนลมเจย

by ศรีไพร on Jul 16, 2020

ยาใจปั่นจักรยานร่วมกับคณะนายอำเภอพร้าวที่สวนลมเจย

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
อริยะฝึกอ่านและเขียน

by ศรีไพร on Jul 16, 2020

วันนี้เด็กๆกลุ่มบ้านเรียนทักข์อิทธิพรกับบ้านเรียนสวนลมเจยมาร่วมเรียนรู้กิจกรรมภาษาไทย

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
ไปเที่ยวเขตกัน

by ศรีไพร on Jul 14, 2020

วันนี้ได้ไปทรรศนะศึกษานอกสถานที่

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
ไปสถานธรรม

by ศรีไพร on Jul 14, 2020

กิจกรรมบ่มเพาะคุณธรรม

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
รุ้งกินน้ำ

by ศรีไพร on Jul 14, 2020

วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...