Blog

เรียนรู้จังหวะและค่าของตัวโน๊ต

by พิชานนท์ on Aug 04, 2021

วันนี้เริ่มวิชาดนตรี เรียนรู้จังหวะและ beat ของ note

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
ฝึกบวกเลข

by พิชานนท์ on Aug 03, 2021

ฝึกบวกเลขด้วยนิ้ว และแนวตั้ง และที่มาของการคูณ

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
เล่น water beads

by พิชานนท์ on Aug 03, 2021

เล่นอิสระวันนี้เป็น sensory play กับ water beads

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
ฝึกวาดรูป

by พิชานนท์ on Aug 03, 2021

วันนี้ลองฝึกวาดรูปคน เป็นครอบครัวของเรา

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
เล่นเกมส์จับคู่ภาพ

by พิชานนท์ on Aug 03, 2021

เล่นเกมส์จับคู่ภาพทบทวนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...