Blog

ปลูกป่ากับ KBO Earth

by ณหทัย on Feb 26, 2021

กลุ่มประสบการณ์รักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลูกป่ากับKBO Earth

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
พัฒนาการด้านสติปัญญา และด้านภาษา

by Hs.ใจทิพย์ on Feb 24, 2021

เรียนรู้พัฒนาการด้านภาษา เล่นผ่านกิจกรรมต่างๆ พัฒนาด้านสติปัญญา เชาว์ ไหวพริบคิดดัดแปลง

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
เรียนทำกล่องสำเร็จรูปและออกแบบผลิตภัณฑ์น่ารักๆ

by beija jj on Feb 20, 2021

เรียนทำกล่องสำเร็จรูปและออกแบบผลิตภัณฑ์น่ารักๆ

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
เรียนรู้ฝึกฝนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ป.2

by Hs.ใจทิพย์ on Feb 15, 2021

- การดำเนินชีวิต สังคม และวัฒนธรรม - ด้านภูมิปัญญาไทย - ด้านเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อม

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
เรียนรู้ฝึกฝนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ป.4

by Hs.ใจทิพย์ on Feb 15, 2021

- ด้านการดำเนินชีวิต สังคม และวัฒนธรรม - ด้านภูมิปัญญาไทย - ด้านเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อม

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
เรียนรู้พัฒนาตนเองด้าน ศิลปะ งานประดิษฐ์ และงานฝีมือ ป.2

by Hs.ใจทิพย์ on Feb 15, 2021

ฝึกทักษะในด้านศิลปะ วาดรูป ระบายสี ฝึกระบบประสาทสัมพันธ์ผ่านการทำงานศิลปะวาดรูป สื่อสารถ่ายทอดตามจินตนาการ

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
กีฬาเพื่อสุขภาพ ป.4

by Hs.ใจทิพย์ on Feb 15, 2021

รู้จักประโยชน์ของการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรักษาร่างกายให้แข็งแรง จิตใจแจ่มใส มีทัศนคติที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
กีฬาเพื่อสุขภาพ ป.2

by Hs.ใจทิพย์ on Feb 15, 2021

รู้จักประโยชน์ของการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรักษาร่างกายให้แข็งแรง จิตใจแจ่มใส มีทัศนคติที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...