* Soft Skills เป็นทักษะทางด้านอารมณ์และการสังคม อย่างเช่นการ
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
  • Soft Skills เป็นทักษะทางด้านอารมณ์และการสังคม อย่างเช่นการสื่อสารกับคนอื่น การทำงานเป็นทีม การเป็นผู้นำ การแก้ปัญหาแบบคิดวิเคราะห์ การที่เราจะมี Soft Skills ได้จะต้องผ่านการฝึกฝนและลงมือทำ ซึ่งต้องอาศัยการเรียนรู้นอกห้องเรียนเป็นหลัก Soft Skills ฝึกทักษะ 5อย่าง Critical Thinking / Communication / Teamwork / Creativity / Citizenship

  • Soft Skills Eng

    • เล่าเรื่องเมื่อวานไปทำอะไรมาบ้าง
    • อ่านหัวข้อที่กำหนดให้ แล้วแต่งเรื่องราว
    • อธิบายกลัวอะไรบ้างเพราะอะไร
    • วันไหนมีแผนทำอะไรบ้าง