* Soft Skills เป็นทักษะทางด้านอารมณ์และการสังคม
Soft Skills เป็นทักษะทางด้านอารมณ์และการสังคม อย่างเช่นการสื่อสารกับคนอื่น การทำงานเป็นทีม การเป็นผู้นำ การแก้ปัญหาแบบคิดวิเคราะห์ การที่เราจะมี Soft Skills ได้จะต้องผ่านการฝึกฝนและลงมือทำ ซึ่งต้องอาศัยการเรียนรู้นอกห้องเรียนเป็นหลัก Soft Skills ฝึกทักษะ 5อย่าง Critical Thinking / Communication / Teamwork / Creativity / Citizenship
* Soft Skills Activity  ( คอร์สภาษาต่างกับครู่ต่างชาติ )
- เล่าเรื่องเมื่อวานไปทำอะไรมาบ้าง
- อ่านหัวข้อที่กำหนดให้ แล้วแต่งเรื่องราว
- อธิบายกลัวอะไรบ้างเพราะอะไร
- วันไหนมีแผนทำอะไรบ้าง