Artwork : Wet on wet
ฝึกการใช้สีน้ำและควบคุม​พู่กัน​ ด้วยเทคนิค​ wet on wet
ได้เห็นสีที่เกิดใหม่จากแม่สี3สี​ จากการไหลของน้ำ