Unnop แนะนำความสามารถใหม่ What's on today?
ได้รับคำแนะนำจากพ่อโจ้เรื่อง ความยุ่งยากในการใข้งานที่ว่า ถ้าเราอยากให้ใครใช้อะไร ให้เอามันขึ้นมาที่หน้าแรก

by Unnop on Aug 27, 2019


จึงพยายามลอกเลียนการใช้งานแบบ Facebook ขึ้นมาแบบนี้ เปิดเว็บมาไม่ต้องมึน งมหาว่าจะเขียนร่องรอยตรงไหน เพราะมันขึ้นมาอยู่ตรงหน้าแล้ว และไม่ต้องนึกว่าจะเขียนหัวข้ออะไรดี อารมณ์แบบโพสต์เฟซบุ๊ก ให้เลือกรูปแล้วพิมพ์สเตตัสสั้นๆ ก็ออกมาเป็นร่องรอยการเรียนรู้ พร้อมนำไปแสดงเป็นรายงานรูปเล่มทันที

Posted in กิจกรรมและประกาศ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง