2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ช่วงวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2566 สัปดาห์ที่ 8

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 กิจกรรม บ้านเรียนของเราวันนี้คือการศึกษาเรื่องซื้อผักและผลไม้ 

เป้าหมาย เพื่อพัฒนาตนเองตามศักยภาพให้สามารถจัดการตนเองได้  

ผลที่ได้ ผู้เรียนศึกษาวหลักการเลือกซื้อผักและผลไม้ และลงมือทำ 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาในการดำเนินการทำงาน  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีวินัย มุ่งมั่นในการทำงาน 

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 กิจกรรมบ้านเรียนของเราวันนี้คือ กิจกรรมด้านวิชาชีพ การประกอบอาหาร เมนูของเราคือพิซซ่า 

เป้าหมาย เพื่อพัฒนาตนเองตามศักยภาพให้สามารถจัดการตนเองได้  

ผลที่ได้ ผู้เรียนสามารถทสกอนด้วยตนเอง เรียนรู้หลักการทำอาหารและหลักโภชนาการที่ถูกต้อง  

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาในการดำเนินการทำอาหาร ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตโดยนำกระบวนการไปใช้ในชีวิตวิประจำวัน  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน 

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 กิจกรรม บ้านเรียนของเราวันนี้คือการทัศนศึกษาร้านค้าในชุมชน 

 เป้าหมาย พัฒนาตนเองตามศักยภาพตามความสนใจรวมทั้งด้านสังคม-ชุมชน  

ผลที่ได้ ผู้เรียนได้รู้จักร้านค้าในชุมชน ศึกษาหลักการทำงานของร้านค้าในชุมชน 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการสื่อสาร  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้ 


by Yada Sukkul on Jul 17, 2023

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

ติดต่อลงโฆษณา
Medium Rectangle Sidebar 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

โปรเจ็กต์ของผู้แต่ง