String Art
สร้างศิลปะจากเชือก มะฮ์ดีใช้หนังยางออกแบบชิ้นงาน โดยแม่แนะนำวิธีการให้เล็กน้อยก็สามารถออกแบบงานตามความต้องการของตนเองได้

ส่งเสริมจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ ฝึกสมาธิ พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กในการบังคับทิศทางหนังยาง